Overeenkomst met voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2020

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Decoded BV, gevestigd aan de Kolenbranderstraat 28, Ridderkerk, Zuid-Holland 2984 AT Nederland (wij, ons), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van Decoded Bags (www.decodedbags.com) en alle gerelateerde applicaties (de Site).

De site biedt de volgende diensten: Verkoop van fysieke producten zoals accessoires, gericht op lederen producten. U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de Site en/of Diensten al deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden, is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken. We raden u aan een kopie van deze Algemene voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

1.2 Het aanvullende beleid uiteengezet in Sectie 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk door middel van verwijzing opgenomen.

1.3 Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene voorwaarden wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. U bent verantwoordelijk voor het lezen van deze Algemene voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Als u de site blijft gebruiken, geeft u aan dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd.

1.4 We kunnen de site van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op mensen over de hele wereld. De op de Site verstrekte informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen dat rechtsgebied of land .

1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u niet toegestaan ​​om u te registreren voor de Site of de Services te gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullend beleid dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Site, omvat:

Aanvaardbaar gebruik

2.1 U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de site en onze diensten beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

2.2 Als gebruiker van deze site stemt u ermee in om niet:

Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen in een gecompileerde database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons

Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te verzenden of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen

Gebruik de Site om goederen en diensten te adverteren of te verkopen

Omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik

Deel te nemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site

Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen

Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten, of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen

Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens

De Site of de netwerken en diensten verbonden met de Site verstoren, verstoren of onnodig belasten

Uw profiel verkopen of anderszins overdragen

Gebruik de site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een ​​inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren

Software ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site

Probeer toegang te krijgen tot delen van de Site waartoe u geen toegang hebt

Onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen

Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechten van de inhoud

De software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code

Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort, of materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie

Verkeerde voorstelling geven van ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker

Adverteer producten of diensten die niet door ons zijn bedoeld

Gebruikers bedreigen met negatieve feedback of diensten aanbieden uitsluitend om gebruikers positieve feedback te geven

Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving

Gebruiken, starten of deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, robots, scrapers, offline lezers of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens

Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade berokkenen

Ten onrechte een relatie met ons of een ander bedrijf suggereren waarmee u geen relatie heeft

Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (decodedbags.com) eigendom van of in licentie gegeven aan ons, en zijn ze beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven, of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en Onze Inhoud en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke , niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of enige netwerken, servers of computersystemen die verbonden zijn met de Site; en/of (b) voor welk doel dan ook, inclusief foutcorrectie, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de Site of Onze Inhoud, inclusief de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Inhoud voorbereiden met redelijke vaardigheid en zorg; en (b) gebruik maken van industriestandaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van inhoud naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

3.6 De inhoud op de Site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of achterwege laat op basis van de inhoud op de Site.

3.7 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Site beheer

 

4.1 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op inbreuken op deze Algemene voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iemand die de toepasselijke wetgeving of deze Algemene voorwaarden schendt; (3) alle bestanden en inhoud verwijderen van de site of anderszins uitschakelen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een belasting vormen voor onze systemen; en (4) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site en Services te vergemakkelijken.

4.2 We kunnen niet garanderen dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

4.3 U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

 

Wijzigingen aan en beschikbaarheid van de Site

 

5.1 We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Services op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

5.2 We kunnen niet garanderen dat de Site en Services te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud met betrekking tot de site moeten uitvoeren, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of Services tijdens downtime of onderbreking van de Site of Services. We zijn niet verplicht om de Site of Services te onderhouden en te ondersteunen. Services of om eventuele correcties, updates of releases te leveren.

5.3 Er kan informatie op de Site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Disclaimer/beperking van aansprakelijkheid

6.1 De Site en Services worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden en beschikbaar zijn. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site en/of Diensten op eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene voorwaarden. Alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet (inclusief door statuut, gewoonte of gebruik, handelswijze of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

We geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of weglatingen in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of enige en alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie opgeslagen op onze server; (3) elke onderbreking of stopzetting van de verzending naar of van de site of diensten; en/of (4) eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via de site kunnen worden verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden als een dergelijke vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

6.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Als we deze Algemene voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Algemene voorwaarden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien was op het moment dat u de Site/Diensten begon te gebruiken.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het gedeelte Disclaimer/Beperking van aansprakelijkheid, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie te allen tijde beperkt zijn tot een totaal bedrag gelijk aan het hoogste van (een ) de som van £5000 of (b) het bedrag dat, indien van toepassing, door u aan ons is betaald voor de Services/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan een rechtsvordering.

Als u een consumentgebruiker bent:

Houd er rekening mee dat we onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Als defecte digitale inhoud die we hebben geleverd een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort, beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, zullen we de schade herstellen of u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen om een ​​gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet over het minimale systeem beschikt door ons geadviseerde vereisten.

U hebt wettelijke rechten met betrekking tot goederen die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of Trading Standards-kantoor. Niets in deze Algemene voorwaarden zal deze wettelijke rechten aantasten.

Termijn en beëindiging

7.1 Deze Algemene voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site of Services gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, zoals van toepassing. U kunt uw gebruik of deelname op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts te volgen in uw accountinstellingen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via support@decoded.nl.

7.2 Zonder enige andere bepaling van deze Algemene voorwaarden te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services te weigeren (inclusief het blokkeren van bepaalde IP-adressen), aan elke persoon om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of convenant in deze Algemene voorwaarden of van toepasselijke wet- of regelgeving.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de Site/Diensten in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of met toepasselijke wet- of regelgeving, kunnen we uw gebruik van of deelname aan de Site en de Services beëindigen of enige inhoud verwijderen of informatie die u op enig moment, zonder waarschuwing, naar ons eigen goeddunken hebt gepost.

7.3 Als we uw account beëindigen of schorsen om welke reden dan ook uiteengezet in dit artikel 9, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u handelen namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal.

Algemeen

8.1 Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

U stemt hierbij in met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere gegevens en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en gegevens van transacties die door ons of via de Site zijn geïnitieerd of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op andere dan elektronische wijze .

8.2 Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

8.3 Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

8.4 We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

8.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

8.6 Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

8.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site of Diensten.

8.8 Het volgende zijn handelsmerken van Decoded BV U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat op onze Site expliciet vermeldt dat u het mag gebruiken.

8.9 Behalve zoals vermeld in het gedeelte Mobiele applicatie, heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene voorwaarden geen recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen.

8.10 Om een ​​klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@decoded.nl of per post naar:

DECODED BV
Kolenbranderstraat 28
Ridderkerk, Zuid-Holland 2984 AT
Nederland