Laatste Update 1 Mei 2020

 1. Overeenkomst met voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ( u ), en Decoded BV , gevestigd aan de Kolenbranderstraat 28, Ridderkerk, Zuid-Holland 2984 AT Nederland ( wij , ons ), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website Decoded Bags (www.decodedbags.com) evenals alle gerelateerde applicaties (de site ).

De site biedt de volgende diensten: Verkoop van fysieke producten zoals accessoires, gericht op lederen producten . U gaat ermee akkoord dat u door toegang tot de site en / of services te hebben gelezen, begrepen en gebonden te zijn aan al deze algemene voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden, is het u verboden de Site en Services te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten . We raden u aan een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.


1.2 Het aanvullende beleid zoals uiteengezet in Sectie 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen.

1.3 We kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. De bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden wordt aangegeven met een bijgewerkte "herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. U bent verantwoordelijk voor het doornemen van deze Algemene voorwaarden om op de hoogte te blijven van updates. Uw aanhoudend gebruik van de site geeft aan dat u dergelijke wijzigingen heeft geaccepteerd.


1.4 We kunnen de site van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en / of onze zakelijke prioriteiten weer te geven.


1.5 Onze site is gericht op mensen over de hele wereld. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land .


1.6 De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de site of de services gebruiken zonder ouderlijke toestemming.

1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de site zijn onder meer:

 1. Acceptable Use

2.1 U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site en onze diensten beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

2.2 Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet doet:

 • Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op naar een compilatiedatabase of directory zonder schriftelijke toestemming van ons
 • Maak ongeoorloofd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te verzenden of gebruikersaccounts te maken onder valse voorwendselen
 • Gebruik de site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen
 • Beveiligingsfuncties van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik
 • Zich bezighouden met ongeoorloofd inlijsten van of linken naar de site
 • Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag
 • Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens
 • de site of de netwerken en services die met de site zijn verbonden verstoren, verstoren of overmatig belasten
 • Verkoop of draag uw profiel anderszins over
 • Gebruik de site of onze inhoud als onderdeel van een inspanning om met ons te concurreren of om een omzetgenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren
 • Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een onderdeel van de site vormt of op een andere manier deel uitmaakt van de site
 • Probeer toegang te krijgen tot delen van de site waartoe u beperkt toegang heeft
 • onze medewerkers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van de inhoud
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en genot van een site van een partij verstoort, of materiaal dat als passief of actief fungeert informatieverzamelings- of transmissiemechanisme
 • Een verkeerde voorstelling geven van ervaringen, vaardigheden of informatie over een gebruiker
 • Adverteer producten of services die niet door ons zijn bedoeld
 • Bedreig gebruikers met negatieve feedback of bied alleen diensten aan om positieve feedback te geven aan gebruikers
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving
 • Gebruik, start of houd u bezig met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, robots, schrapers, offline lezers of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens
 • Minachting, bezoedeling of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site
 • Betekent ten onrechte een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft
 1. Onze inhoud

3.1 Tenzij anders aangegeven, bevatten de site en services inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site ( decodedbags.com ) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Services of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en onze inhoud en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de inhoud waartoe u alleen op de juiste wijze toegang heeft verkregen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.4 U mag niet (a) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de site of tot netwerken, servers of computersystemen die op de site zijn aangesloten; en / of (b) voor elk doel zorgen, inclusief foutcorrectie, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de site of onze inhoud, inclusief de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

3.5 We zullen (a) de site en onze inhoud met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) antivirussoftware volgens de industrienorm gebruiken om te proberen het uploaden van inhoud naar de site die virussen bevat, te blokkeren.

3.6 De inhoud op de site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt of onthoudt van enige actie op basis van de inhoud op de site.

3.7 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de site accuraat, volledig of actueel is.

 1. Site Management

4.1 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de site te controleren op schendingen van deze algemene voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetten of deze voorwaarden schendt; (3) alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een belasting vormen voor onze systemen, van de site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (4) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site en Services te vergemakkelijken.

4.2 We kunnen niet garanderen dat de site veilig is of vrij is van bugs of virussen.

4.3 U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de site en u dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

Wijzigingen aan en beschikbaarheid van de site

5.1 We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

5.2 We kunnen niet garanderen dat de site en services te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of Services tijdens enige downtime of stopzetting van de Site of Services. We zijn niet verplicht om de Site te onderhouden en te ondersteunen of Services of om correcties, updates of releases te leveren.

5.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Disclaimer/Limitation of Liability

6.1 De site en services worden geleverd zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn. U stemt ermee in dat uw gebruik van de site en / of diensten op eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet (inclusief door de wet, gewoonte of gebruik, een handelswijze of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik daarvan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de site en zijn niet aansprakelijk voor enige (1) fouten of weglatingen in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en / of enige en alle persoonlijke informatie en / of financiële informatie opgeslagen op onze server; (3) elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de locatie of diensten; en / of (4) bugs, virussen, trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via de site kunnen worden verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden als een dergelijke vertraging of storing wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

6.2 Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade die u lijdt:


Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier indien dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Als we deze Algemene voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, een te voorzien resultaat van onze schending van deze Algemene voorwaarden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verlies of schade die niet te voorzien was op het moment dat u de Site / Services begon te gebruiken.

Niettegenstaande het tegendeel in het gedeelte Disclaimer / Beperking van aansprakelijkheid, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie te allen tijde beperkt zijn tot een totaal totaalbedrag gelijk aan het grotere van (a) het bedrag van £ 5000 of (b) het bedrag dat, indien van toepassing, door u aan ons is betaald voor de Services / Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het optreden van enige oorzaak.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat we onze site alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in om onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.
 • Als defecte digitale inhoud die we hebben geleverd een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons gebrek aan redelijke zorg en vaardigheid, zullen we de schade herstellen of u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om u een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet hebt geïnstalleerd de minimale systeemvereisten die door ons worden geadviseerd .
 • U heeft wettelijke rechten met betrekking tot goederen die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens 'Advice Bureau of Trading Standards-kantoor. Niets in deze Algemene voorwaarden doet afbreuk aan deze wettelijke rechten.

 1. Termijn en beëindiging

7.1 Deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site of services gebruikt of anderszins een gebruiker van de site bent, voor zover van toepassing. U kunt uw gebruik of deelname op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen te volgen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via support@decoded.nl.

7.2 Zonder enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services te weigeren (inclusief het blokkeren van bepaalde IP-adressen), aan een persoon om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of convenant vervat in deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw gebruik van de site / services in strijd is met deze algemene voorwaarden of met toepasselijke wet- of regelgeving, kunnen we uw gebruik van of deelname aan de site en de services of alle inhoud of informatie verwijderen die u op elk moment, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken hebt geplaatst.

7.3 Als we uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook uiteengezet in deze Sectie 9, is het u verboden om een nieuw account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u optreedt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

 1. 8. General

8.1 Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere gegevens en met elektronische levering van kennisgevingen, beleid en gegevens van transacties die door ons of via de site zijn geïnitieerd of voltooid. U accepteert hierbij afstand doen van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten met andere middelen dan elektronische middelen. < / p>

8.2 Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de services zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

8.3 Ons nalaten om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.

8.4 We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen.

8.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

8.6 Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorzieningen.

8.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de site of services.

8.8 De volgende zijn handelsmerken van Decoded B.V. U mag ze niet gebruiken zonder onze goedkeuring, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat onze site expliciet vermeldt dat u mag gebruiken.

8.9 Behalve zoals vermeld in het gedeelte Mobiele applicatie, heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden geen recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze Algemene voorwaarden af te dwingen.

8.10 Om een klacht met betrekking tot de Services op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Services te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@decoded.nl of per post naar:

Decoded B.V

Kolenbranderstraat 28

2984AT Ridderkerk

Nederland